Agroturystyka a obowiązki podatkowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173 poz.1807) podstawowe znaczenie ma art. 3, zgodnie z którym ustawy tej nie stosuje się do „działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów”. Rolnicy zamierzający prowadzić działalność w takim zakresie nie mają obowiązku zgłoszenia do ewidencji gospodarczej. Świadczenie usług “w gospodarstwie rolnym” oznacza świadczenie ich w oparciu o zabudowania, grunty i inne zasoby tego gospodarstwa, bez zmiany ich charakteru i naruszenia podstawowej funkcji, czyli zachowania zdolności do produkcji rolnej. Budynki i obszary o zmienionej trwale funkcji nie mogą być uznane za część gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym art. 3  wyłącza spod działania ustawy (rolnik nie musi rejestrować działalności) w zakresie usług:

  • wynajmowanie pokoi (dotyczy tylko domu rolnika),
  • miejsc na ustawienie namiotów,
  • sprzedaży posiłków domowych,
  • świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów w tym gospodarstwie.

Usługi świadczone przez rolnika, ale dotyczące wynajmu pokoi w odrębnych miejscach noclegowych, całych domów, domków turystycznych, przyczep mieszkalnych, prowadzenia innych ogólnodostępnych usług gastronomicznych, np. małej gastronomii określa się jako działalność i wymaga to zgłoszenia do ewidencji gospodarczej.Osoby, które wynajmują pokoje, miejsca na ustawienie namiotów lub sprzedają posiłki domowe nie będąc czynnymi rolnikami, a także osoby świadczące inne usługi turystyczne w oparciu o grunty i budynki nie związane z gospodarstwem rolnym stają się przedsiębiorcami i powinny dopełnić obowiązku zgłoszenia do rejestru ewidencji działalności gospodarczej.

Również tam, gdzie działalność turystyczna zaczyna dominować lub całkowicie wypiera działalność rolniczą powyższy przepis traci uzasadnienie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnik prowadzący działalność agroturystyczną może zatrudnić pracownika lub powierzyć innej osobie niektóre czynności w oparciu o umowę zlecenie lub o dzieło i nie wpłynie to na wyłączenie tej działalności spod działania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podatek od osób fizycznych

Istotną sprawą dla rolnika (czynne gospodarstwo rolne) jest możliwość całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (na podstawie tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176) w szczególności art. 21 pkt. 43 z tytułu wynajmowania pokoi gościnnych, jeżeli spełnione są równocześnie następujące warunki:

  • wynajmowane pokoje znajdują się w budynkach mieszkalnych (nie w domkach turystycznych, pomieszczeniach gospodarczych adaptowanych na cele usługowe ani nie udostępniają miejsc na ustawienie namiotów),
  • budynki mieszkalne należą do tego gospodarstwa w rozumieniu ustawy o podatku rolnym,
  • budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje muszą być położone na terenach wiejskich,
  • pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na wypoczynku,
  • liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu (sypialnie).

Zwolnienie  obejmuje także dochody uzyskane z tytułu wyżywienia gości mieszkających w wynajmowanych pokojach. Zwolnienie przysługuje każdemu, kto spełnia  te warunki nawet, jeżeli osiąga dodatkowe dochody z innego tytułu. Dochody zwolnione w tej sytuacji z opodatkowania nie łączą się dla celów podatkowych z innymi dochodami. Osoba zwolniona z podatku nie ma obowiązku prowadzenia żadnej dokumentacji w tym zakresie.

Jeżeli gospodarstwo prowadzi działalność turystyczną w szerszym zakresie podlega opodatkowaniu według obowiązujących powszechnie przepisów.

Istnieje możliwość opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w formie zryczałtowanej (Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. nr 144 poz. 930, 1998 r. ). Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dopuszcza się opodatkowanie niektórych usług w sposób zryczałtowany, tzn. jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. Dla usług hotelarskich stawka ryczałtu wynosi 17% i jest zupełnie nieatrakcyjna.

Opodatkowanie przychodów w sposób zryczałtowany wymaga prowadzenia ewidencji przychodu według ustalonego wzoru. W przypadku braku takiej ewidencji lub jej nierzetelnego prowadzenia podatnik traci prawo do ryczałtu od początku roku podatkowego, a podatek zostanie wyliczony na zasadach ogólnych według dochodu szacunkowego. Wymagane jest równocześnie prowadzenie ewidencji środków trwałych

i przechowywania dowodów zakupu. Dochody objęte tego rodzaju podatkiem zryczałtowanym, podobnie jak dochody zwolnione z podatku nie łączą się  z innymi dochodami.

Podatek od wartości dodanej – VAT

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535) nie jest istotne, czy  podatnik jest przedsiębiorcą, czy jest zwolniony z podatku dochodowego z tytułu wynajmowania do 5 pokoi, czy jest to ryczałt w każdym przypadku będzie traktowany jako podatnik VAT, chyba że przed rozpoczęciem działalności wybierze zwolnienie, jeżeli nie zamierza rocznie przekroczyć 10 000 EURO przychodu. Stawka dla usług turystycznych wynosi 7%. Podatnicy korzystający ze zwolnienia ze względu na niewielki rozmiar działalności mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień. Obowiązek ten dotyczy również rolników, którzy na podstawie art. 3 prawa o swobodzie działalności gospodarczej z tytułu świadczonych usług agroturystycznych są zwolnieni z podatku dochodowego. Brak ewidencji może spowodować oszacowanie przychodu i opodatkowanie go w całości stawką 22% bez możliwości jakichkolwiek odliczeń.

Ważne !!!

Każdy rolnik, który zamierza rozpocząć działalność agroturystyczną powinien również zapoznać się z wymaganiami budowlanymi kwater wiejskich, przepisami przeciwpożarowymi, bhp oraz  odpowiedzialnością cywilną.

 

Źródło: www.lodr.pl