Wymogi Wzajemnej Zgodności

Wprowadzone przez Unię Europejską zasady kontroli wzajemnej zgodności mają na celu ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności zarówno roślinnej jak i zwierzęcej. Założone cele realizowane będą poprzez sprawdzanie, czy rolnicy otrzymujący wsparcie z wyżej wymienionych działań przestrzegają przepisów dotyczących np. ochrony dzikiego ptactwa, ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez niektóre substancje niebezpieczne, ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanowymi pochodzenia rolniczego, czy też identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Trzeba podkreślić, że rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności obszarowej, czy też o wsparcie w ramach „Programu rolnośrodowiskowego”, „Zalesiania gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne” lub tzw. płatności z tytułu ONW są zobowiązani do przestrzegania kryteriów dobrej kultury rolnej, ochrony środowiska oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w swoim gospodarstwie rolnym przez cały rok kalendarzowy.

W przypadku stwierdzenia przez kontrolerów ARiMR uchybień w przestrzeganiu tych zasad na rolnika otrzymującego którąś z wymienionych płatności zostaną nałożone sankcje finansowe polegające na obniżeniu wysokości należnych dopłat.

W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność będzie wynikała z zaniedbań rolnika, obniżka płatności wyniesie co do zasady 3% całkowitej kwoty należnej płatności. Na podstawie wyników zawartych w raporcie z kontroli obniżka ta może zostać zmniejszona do 1% lub może ulec zwiększeniu do 5%  należnej kwoty płatności.

Natomiast w przypadkach, gdy zostaną stwierdzone powtarzające się niezgodności, nałożona sankcja będzie trzykrotnie wyższa, ale nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty płatności (procent potrącenia zostanie pomnożony przez trzy).

W przypadku, gdy kontrolerzy stwierdzą, że rolnik celowo dopuścił w swoim gospodarstwie do niezgodności z zasadami cross compliance, nałożona sankcja będzie obniżała kwotę należnej płatności obszarowej co do zasady o 20%. W takich przypadkach ARiMR może, na podstawie oceny zawartej w protokole z czynności kontrolnych, wydać decyzję o obniżeniu nakładanych sankcji do poziomu 15% płatności lub, w drastycznych przypadkach, może całkowicie pozbawić rolnika dopłat.

Więcej informacji – otwórz

Źródlo: ARiMR